Hogyan lett a KöRiSTeN tudatból zsidóKeReSzTéNy hit?
     Jelképes összefoglaló
 
 

Hogy mit jelent a KöRöSzTéNy szó, azt az idősebb korosztálynak (különösen annak, akinek még volt „körösztanyja”) nem kell magyarázni. Manapság az „ö” helyén mindenhol „e”-t mondunk. Nemcsak országunk, nyelvünk is szegényedik ! Igaz, hogy viszont a KeReSzTéNy (vagy KeReSzTyéN) szóból ma már sokkal nehezebb a KöR-re asszociálni és az eredeti KöR-iS-TeN fogalom feltárásáig eljutni. A mássalhangzók hordozzák a jelentést: így a párhuzam az angol CHR-iS-TiaN szóval is könnyen felismerhető.

Pogánynak mondott magyar őseink, de a korábbi szkíta, hun vagy avar testvérnépek is, ugyanazzal a holisztikus yilágszemlélettel bírtak. Ezt az egykorú (láthatóan magyar) nevén KöRiSTeN tudatnak nevezett szemléletet (az ősi tudás hordozóját) máig fennmaradt jelképein keresztül évezredeken át nyomon követhetjük.


1. kép - Az eredeti Sze-NT-HáR- omság : iS(fo) –TeN(fo) – KöR (H=K)

HeRmész TriszMeGiSztosz (A „háromszor magasztos”, (MaG-osztós!) Smaragd Tábláján olvasható a kinyilatkoztatás, ami segítségünkre lehet „Ami fent van Az, mint ami lent van és ami lent van Az mint ami fent van, hogy beteljesítse az egy csodáját !” Más szóval az Ég és a Föld közös tengelyre fűzhető (Világtengely,”Axis Mundi”), összetartozik, egymástól el nem választhatóan eGy !

A Mikrokozmosz (az emberi léptékű világ) ezek szerint azonosnak vehető a Makrokozmosszal (a kozmikus léptékű Égi Valósággal). Hasonlóképpen a látható világ a nem látható, transzcendens szférával. A Mikrokozmosz (kétdimenziós) jelképe a kopt kereszt (ankh jel, kisze bábú) , a Makrokozmoszé a körbe rajzolt kereszt, ( 1. kép) ami a világgömb (leggyakrabban használatos), tengely irányú nézete. (2. kép)


2. kép - A világgömb, a háromszori felezéssel nyolc felé osztott MaG

Ennek megfelelően a mai Test, Szellem és Lélek háromság megfeleltethető az Anyag, Energia és Információ háromságnak , továbbmenve a három gyökszóval kifejezett KöR-iS-TeN háromságnak. A KöRiSTeN kifejezés mindkét változatra vonatkozott, aminek záloga a fraktalitásban rejlik, vagyis abban, hogy ugyanazzal a „Háromság mint egység” szerkezettel találkozunk, bármely léptékben is vizsgálódunk. „Egytengelyű dualitásnak” is nevezhetjük, hiszen a PáRosság feltételez egy láthatatlan fonalnak tűnő kapcsolati TeNgelyt, amit a Földből az Ég felé törő MaG jelöl ki. A Föld női minőséget hordoz („Anyaföld”) , az Ég a férfi megfelelője. A MaG mindkét minőséget egyidejűleg tartalmazza.

A népnevekben tetten érhető a szándék, hogy a népek – melyek a „KöRiSTeN gyermekei” közé tartoztak, magukat is lehetőleg a KöR-iS-TeN szó valamelyik gyökével, vagy annak valamely szinonimájával (eGy, éLő, PáRos, MaG) nevezzék meg. A MaGyar elnevezés minden bizonnyal a MaG-ra vezethető vissza. A HuNor, MaGor ismert párosítás arra enged következtetni, hogy a (H)uN az „eGy” értelemmel bírt (v.ö. : unus, uno) és míg a MaG a világegyetem formájára, a HuN a számosságára utalt. (Lásd még : puN, kuN, fiNN).


3. kép - A KöRiSTeN egyéb neveire utaló népnevek

Még a fentinél is nagyobb számban találhatók a KöR-iS-TeN hármasság egyes elemeire (valamelyik gyökére) utaló népnevek. Megjegyzendő, hogy a mai térképeken nem létező KuRdiSzTáN nevéből egyenesen a KöRiSTeN-t olvashatjuk ki. A közelében elterülő kusita birodalom egykori neve ehhez hasonló: KuRTeNiZ volt.

Ezen népek a Nap járásához igazították életüket, érzékelve azt, hogy a KeRek (KöR), belül (azaz közös TeNgelyen ) iZzó (iS) Nap szabja meg az élet ritmusát. (Lásd még : évKöR, eSZ-TeN-dő szavainkat.) Hajdanában kőköröket építő MáGusaik gondoskodtak a pontos időjelzésről. A PáRtusok időszámítása például a dinasztiaalapító Nagy Arszák uralkodásától vette kezdeti időpontját.


4.kép - A KöRiSTeN háromság elemeire utaló népnevek

Egykorú írások beszámolnak a magyarság törzsneveiről, melyek viszont párhuzamba állíthatók a ma is használatos, az emberi test avagy törzs egyes részeit jelölő elnevezésekkel. (5. kép) Az elnevezések konzekvens alkalmazása azt valószínűsíti, hogy a nyelvünket megalkotó mágusok a kezdetektől tisztában voltak a világegyetem fraktál jellegével és ily módon hatásosan be is tudták mutatni azt. Ilyen szintű azonosság mellett az egyén azonosulása a nemzettel magától értetődő kellett legyen.


5. kép - A KöRiSTeN nevek a (nemzet)test minden részében

Zarathusztra, Buddha („Buda”) és Jézus szittya származásúak voltak és közösek abban, hogy küldetésüknek megfelelően a szomszédságukban élő, zavart tudatú, analógiás gondolkodásra képtelen népek körében fejtették ki felvilágosító tevékenységüket. A „rendszer”-ből kizuhant egyedeket próbálták visszaemelni a közös fészekbe. A megvilágosodáshoz a szóbokrokra (analógiákra) épülő magyar nyelv és alkalmas tanító mester segítségével könnyen el lehetett jutni, viszont a nem ragozó nyelvet használók számára ez szinte a lehetetlenséggel volt határos.

Az átmenetileg római fennhatóság alá került galileaiak – akik jelen voltak Virágvasárnapkor Jézus (tavaszt köszöntő) jeruzsálemi bevonulásánál – szittya származású, „KöRiSTeN tudatú” népek voltak. JéZus Szamárháton (iS) lovagolt, kezében pálmaággal (növény = KöR). A szamár háta közepén egyenlő szárú kereszt formájú elszíneződés látható, így Jézus szimbolikusan a világTeNgelyen jelent meg! Az értő közönség az „Égi küldöttet” (iS) virágszőnyeggel (KöR) fogadta. (H)é-iZ-u jelentése „íZ háza”.


6. kép - A KöR-iS-TeN a MaG megnyilvánulása ( 3 > 1 )

A magyar SzeNT KoRona / iS(fo) – TeN(fo) – KöR / Jézust a szittya világkép elidegeníthetetlen részeként mutatja be. (6. kép és 7. kép) A Szent Korona szimmetriasíkjában a KöR-iS-TeN háromságot, (az Atya, Anya +”Kapcsolat”, melynek gyümölcse a Gyermek formációban felismert eredeti szentháromságot) 3 zománcképen jelenítették meg. A női minőség szimbólumát, a „Boldogasszonyt”, Jézus szülőanyjával Máriával helyettesítették, („aktualizálták”). Ezt a képet akkor cserélték le a koronáról amikor a zsidókeresztény szemlélet teret nyert magyar földön, és a szimbólumrendszert is ehhez kellett igazítani. A holografikus film sajátosságaival rendelkező Szent Korona többi zománcképén (minden részletében) a KöRiSTeN háromság érvényesül, bizonyítva azt, hogy a császár képe másodlagos elhelyezésű.

A jelképrendszer ismeretében Jézus vagy az Atya (Pantokrátor) zománcképéről rengeteg üzenet olvasható ki. Az Atya zománcképét feHéR gyöngyök (KöR) és vereS (vércsepp formájú) féldrágakövek (iS) szegélyezik. Elrendezésük kettős szimmetriát mutat. A szimmetria TeNgelyek metszéspontja (TeN) a Pantokrátor kép középpontja is egyben. Ebből következően az Atya is „KöRiSTeN”-ből van!


7. kép - Jézus és az Atya aurájában a kereszt az „árpád-sáv” színeivel

Jézus és a Pantokrátornak is mondott Atya aurája más mint a szenteké. A többlet a körbe rajzolt kereszt, ami a világgömb tengely irányú nézete, másfelől rovásírásunk „f” jeleként, az asztrológiában viszont a Föld jeleként ismert. A Föld (KöR) és az Ég (iZ) egyközpontú, vagy egyTeNgelyű , így a kettő egymástól el nem választhatóan eGy !

Jézus szenvedéstörténetének egyes momentumai arra engednek következtetni, hogy a mágikus jelképeket hívei mellett ellenségei is jól ismerték. A Golgotára vezető út elején például egy piros köpenyt (iS) terítettek a vállára és egy nádszálat (KöR + TeN) adtak a kezébe. Később a Golgota hegyén a keresztfán már a női minőséget egy halott, szúrós növény a „töviS-KoRona”, a (gonosz) lelket (iS) a két oldalon (az oldalnézeti világmodelleknél megismert, tükörképben megjelenő) 2 lator jeleníti meg.

Jézus feltámadása a harmadik napon az új fény születésének analógiája is lehet. A téli napfordulókor a nappal hossza csak 3 nap elteltével kezd növekedni. A feltámadás ténye a látható és a nem látható világ közötti kapcsolat, az „átjárhatóság” (vagyis az „Egység”) meggyőző illusztrációja.


8. kép - A Torinói lepel olvasata : KöR-iS-TeN (KaR=KöR, ujjak= íZ,TeNyér= TeN)

A Torinói Lepel ennek az eseménynek „kézzelfogható” bizonyítéka. Egy „holografikus film”, amiből az igazság minden részlete, a Teljes Valóság kihámozható, előhívható. Egy baj viszont van vele, üzleti szempontból teljesen használhatatlan, az „Örök Igazság”-hoz hasonlóan nem kisajátítható, el nem adható. (Egyszer sem, nemhogy többször egymás után !)

Jézus tanításairól és kereszthaláláról készült egykorú híradások (evangéliumok) közt tallózva élelmes üzleti körök (Saul/Pál és társai) agyában fogalmazódott meg a gondolat, hogy ebből a nem mindennapi történetből egy (mai szóval) filmregényt lehetne írni. Ezt aztán saját néven lehetne értékesíteni akár távoli piacokon is ! A terv szerint a forgatókönyvből – amit végül 4 evangéliumból ollóztak össze – egész évben lehetne folyamatosan idézni az előírt díszletek között szervezett rendezvényeken a tagsági díjat fizető nézők számára. A terv fényesen bevált. A nézők (később híveknek mondták őket) száma a kezdeti nehézségek után folyamatosan nőtt, bár az előadás (vagyis a Szentírás) szinkronizálására (helyi nyelvre fordítására) kezdetben nem volt lehetőség.

A biblia kutatók megállapítása szerint a Szent Biblia újszövetség fejezete 62 %-ban Szent Pálnak és tanítványainak keze munkáját dicséri. A szövegben érintett témából és a szóhasználatból lehetett mindezt kikövetkeztetni. Láthatóan Jézus tanítása kisebbségben maradt, bár a mű a jól hangzó Szentírás néven futott továbbra is ! Hogy ne legyen később vita a jogdíjak terén (bár az Újszövetségben is majoritást élvezhettek már a szerzők) élve az alkotói szabadsággal, „egy-két ponton” eltértek a valóságtól.


9. kép - A KöRiSTeN világszemlélet világképe a jelképekről leolvasható

Először is az Eget és a Földet elválasztották egymástól, hogy legyen értelme a teremtésmítosznak, ami a hozzácsapott Ószövetségi fejezet kihagyhatatlan története. A Teremtő és a Teremtett világ láthatóan két dolog, a „Minden eGy” ! alapgondolat ezt a variációt kizárja ! A kezdetben (meg most is) vala az Egy! helyett a „Kezdetben vala az iGe” ! változatot népszerűsítették, (ha már valamilyen sorrendiséget meg kell állapítani). A jelképek szintjén a változás a 10. képen követhető. Így a KöR-iS-TeN-ből már csak iS-TeN maradt, az Atya, Fiú, Szentlélek háromsághoz igazodóan, melyből a női minőség (jele a KöR) láthatóan hiányzik !

Arra azért vigyáztak, hogy a háromság darabra meglegyen, egyébként nem jön be az ehhez szokott közönség !


10. kép - A (Zsidó)KeReSzTéNy világszemlélet megváltoztatott világképe

További változtatások az alkotói szabadság jegyében: a pártus Jézus, akinek szülőanyja KhaRax GRapte (KöR ?) pártus hercegnő, nevelő apja József pandár (felügyelő) volt a darabban zsidó származásúnak lett beállítva. Anyja Mirjam a hajfonogató, nevelőapja (mintha ennek lenne valami jelentősége) „Dávid házából való” ácsmester. Születési hely Betlehem, ami akkor még nem is létezett. Születés időpontja lebegtetve (ismeretlen).

Ez utóbbi körülménynek később fokozott jelentősége lesz , mégpedig akkor, amikor a pártus időszámítást használó avarok, magyarok számára sikerül eladni a használati jogot ! Kegyes csalásként nekik azt mondják majd, hogy az időszámítás nem Nagy Arszáktól, hanem Jézus születésétől vette kezdetét (amely időpont azóta is ismeretlen) ! Ez pedig azt jelenti, hogy a ma is használatos időszámításunk kb. 247 évvel eltolódott a valóságtól (Szekeres Sándor : Eltévedt időszámítás ,Főnix Könyvek 2009. Hajdúböszörmény – Debrecen) 143. oldaláról:


11. kép - Jézus kereszthalála napján (272.11.08.) gyűrűs napfogyatkozás volt

A projekt későbbi sorsát mindnyájan ismerjük. Meg kellett küzdeniük a konkurenciával, akik apró (Madách Imre szerint: ”jottányi”) szövegmódosítással saját szabadalmukként szerették volna ugyanezt a témát feldolgozni. A niceai zsinaton az ötletgazda Aries püspök és az ariánusok kisebbségben maradtak, sőt el is üldözték őket.

Úgy hírlik, hogy Mohamed - aki kereskedőből avanzsált prófétává – karolta fel az ariánus vonalat és adaptálta arab környezetbe. A szentháromságban nem volt képes újat nyújtani, ezért inkább az egész gondolatot elvetette. Ezzel szemben a KöR-iS-TeN háromság egyes elemeit viszontláthatjuk a cégéren : KoR-án, iSz-lám, Allah (éLő !) Egy BuRak nevű csodalény röpítette Mohamedet a hetedik mennyországba.

A (másvilágra) térítésben nagy gyakorlatot szerzett Róma is látott fantáziát a K-R-S-T-N projektben. Amit addig hevesen ellenzett, később már támogatta, sőt saját kézbe vette a terjesztést, államvallássá téve a KeReSzTéNységet. Kiderült, hogy sokkal hatékonyabban lehet „Franchise”- rendszerben, helyi leányvállalatokkal (határokon átnyúló egyházmegyékkel), a politikai nyomás eszközeivel, híveket toborozni, az „istenszolgáltatás” előfizetőinek számát növelni. A hívek fizetési kötelezettsége már ekkor is a mai szolgáltatásokhoz hasonlóan két tételből állt össze: az egyik a „rendelkezésre állási díj”-nak megfelelő (konstans) összeg, ez volt a tized, a másik a fogyasztással arányos díjtétel a perselypénz. Az előző a központba vándorolt (ebből épült Róma számtalan temploma) a perselypénz helyben maradt. Az iSzlám előretörésének egyik magyarázata lehet, hogy a „tized”-nek megfelelő „zakat” csak 2,5%-ot tett ki.

Szent István idején Magyarországon még a régi szemléletet kifejező KöRtemplomok álltak százszámra az ország majd minden pontján. A centrális tér a világtengelyt rajzolja ki. Az azonosulás a Mindenséggel egyszerű módon, a templom körüljárásával mindenki számára ingyenesen elérhető volt.

A KeReSzTéNység átvételekor a hasznosítási szerződésben kikötötték, hogy a körtemplomokat át kell építeni, úgy, hogy egy (vagy három) hajót hozzáépítenek. A félKöR alakú apszis közepén áll az oltár. Az oltár és a hajóban helyet foglaló hívek közé ékelődik az istenszolgáltatást végző pap. A szentmise végén a perselypénzt a kijáratnál kellett leróni. A szinkronizálása az előadásnak sokáig nem volt lehetséges. Róma joggal tartott attól, hogy a KöRiSTeN szemléleten nevelkedett magyarok felismerik az ellentmondásokat a darabban és botrányba fullad majd az előadás.

Róma számára túl nagy falat volt egész Európa, így Bizánccal kénytelen volt megosztozni. Később Anglia uralkodója gondolta úgy, hogy új egyházat alapít inkább ahelyett, hogy Rómát támogatná. Amit a távol eső szigetországban könnyű volt megtenni, Európa közepén már sokkal nehezebb lehetett. A reformációs törekvések is a Rómától való elszakadást célozták, (az un. presbiteriánus egyházakban a hívek adományait a gyülekezet magára költheti). Az erdélyi és kelet magyarországi KeReSzTyéN templomokban már a díszleteket is átfestették (a kazettás mennyezeteken KöRiSTeN jelképeket találunk) remélve azt, hogy visszatérhetnek a régi szemlélethez. Miután nem volt más forgatókönyv a láthatáron, maradt a régi, amit jobb híján végre magyarra lefordítottak. Az unitáriusok jól látták a természetellenes Atya, Fiú és Szentlélek háromság tarthatatlan mivoltát, és a háromság tanát elvetve, inkább a KöRiSTeN másik nevét az Egy-et hangsúlyozták.

Napjainkban a tömeg (félre)tájékoztatásnak új, hatékonyabb eszközei jöttek elő. A rádiózás, majd a televíziózás új helyzetet teremtett. Az ateizmus nevű új szekta, (mely a KöRiSTeNből csak a KöRt látja, a többit tagadja) bár államvallássá lett, nálunk nehéz helyzetbe került, mert kezdeti felvilágosító tevékenysége a „Szabad Nép félórák” során köznevetségbe fulladt. Az egyházak tevékenységét visszaszorítva, a lelki táplálék helyett a híveket inkább az anyagi javak birtoklásának irányába fordították. Az átállított órát ők is elfogadták, az Igazságtól egyre távolabb kerültünk !

A rádió magyar földön alkalmat teremtett egy érdekes kísérlethez. Az egyébként csak karácsonykor felélénkülő, a „Szent család”-dal kapcsolatos történetek helyett a hívek számára az ateisták a rádióban minden héten hallható „Szabó család” című sorozatot indították el. A történetet mindig az előző héten találták ki és sokáig nem merték abbahagyni, mert az államvezetés tartott a kijózanodástól, az „elvonási tünetektől”. Ennek nagy népszerűsége késztethette az egyházat arra, hogy évszázados mulasztását pótolva megengedje az előadás teljes szinkronizálását, azaz a magyar nyelvű misézést. A televízió térhódításával szemben már ez sem használt.

A fraktalitás jegyében elmondható, hogy a Kozmosz minden pontja az „Élő Valóság” középpontja („valóságforrása”) is egyben. A Rádió és TV csatornákra igaz az, hogy minden csatorna egy külön „Fiktív Valóság” forrásnak tekinthető. Minden csatornán mást hazudnak tehát éjjel és nappal. A nézők igényszintje is alacsony. Hogy a „Való Világot „ három helyett két dimenzióra váltva adják el nekik, már észre sem veszik. A híveket a bőség zavara elszédíti, nem törődnek azzal, hogy a képernyőn csak két dimenziós képet szemlélhetnek, a többdimenziós valóság manipulált kivonatát.

Az eGy, a KöRiSTeN felbontása bármely módon a rendszer felbomlásához, közte a minket elsődlegesen érdeklő Földanya pusztulásához vezet. A Földlakó eGyén, mint Mikrokozmosz ugyanilyen sérülékeny. Pillantsunk a jövőbe, milyen veszélyek leselkednek ránk ! Az analógiákban nem csalatkozhatunk ! A manipuláció felettébb ismerős kell legyen!

 

Budapest - 2011.03.24.
Berényi László Géza

 
 


 

 

[ BudapestCity.org | Nostratic Language ]
design & web:
made-in-mate | copyright © all rights reserved