A Szent Korona az "Élő valóság" holografikus filmje
     Mottó: Egy felől nincs kétség, minden háromság: egység!
 
 

A címben foglalt hangzatos kijelentés magyarázatához néhány fogalmat tisztázni kell. Kezdjük a holográfiával, ami azért nem teljesen ismeretlen számunkra...
 
Mi a holográfia?
 
A megörökítendő tárgyat először lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár („referencia sugár”) fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre és ezt örökítik meg a filmen. A (két dimenziós) holografikus filmnek a referencia sugárral való újbóli megvilágítása által kapott kép a hologram már három dimenziós.
 
A Gábor Dénes által leírt jelenséget, a hologramot csak 16 évvel később sikerült a gyakorlatban megvalósítani, egy koherens (állandó frekvenciájú) lézerfény segítségével. A holografikus film előállítása során használt lézerfény frekvenciájával azonos frekvenciájú fénysugár szükségeltetik a film „előhívása”, a hologram előállítása során is ! (1.kép)


1. kép - A Szent Korona hologramja

Ha egy holografikus filmet több (akár 100) darabra vágunk, minden darabjából az egész képet tudjuk előhívni! (Kisebb lesz a kép és homályosabb, de mégis a „teljesség”-et tartalmazza.) Ha ebből egy-két darabot kicserélünk egy másik film – formára nézve azonos – darabjaira, nyomban kiderül a turpisság, a megmaradt többi darab egybehangzóan állítja, hogy a valóság eredetileg nem volt ilyen.
 
A valóság megismerésére irányuló igyekezet új utakat keresett.

A XX. század végére különböző tudományágak képviselői jutottak ugyanarra a meggyőződésre, hogy az érzékszervek által tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügghet. David Bohm fizikus egyenesen azt állítja, hogy az Univerzum szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram!
 
Ennek a megdöbbentő feltételezésnek kívánunk az alábbiakban igazolást adni a Szent Korona új értelmezésével. A fizikus örömét beárnyékolja majd a felismerés, hogy nagy újdonságot nem mondott :egy-két ezer éve ezt még minden mágus tudta! Erre a kérdésre hamarosan visszatérünk. A bizonyítási eljárásig további fogalmakat kell még tisztázni !
 
A kétdimenziós holografikus film szabálytalan vonalhálózatot mutat, annak függvényében, hogy a fényforrásnak a tárgyról és a környezetről visszaverődő fényhullámainál a hullámhegyek találkoznak-e vagy éppen kioltják egymást. Ott, ahol két hullámhegy egybeesik, mintegy „egy TeNgelyre fűzve” jelenik meg, a két alkotóelem 100%-os jelenlétével, („teljességével”) találkozunk.  Ez tehát egy „dualitás”, közös tengelyre fűzve, ami így háromságnak tekinthető. A kapcsolati elem (a közös tengely) a harmadik elem.
 
A háromság fogalma az ókori történelemben több helyütt is fontos szerepet kap („istentriászok”, „szentháromság”). Vajon miért?  A rendszerelmélet megfogalmazása szerint a három elemű „hármas kölcsönhatású” rendszer a legkisebb a rendszerek között és az eredőjével együtt egységet képez.  Úgy tetszik tehát, hogy a Kozmosz alapeleme a „háromság mint egység” szerkezet, és ez a „fraktalitás” jegyében, léptéktől függetlenül érvényesül. Az „istentriászok” tehát nem a csapongó képzelet szüleményei, hanem „természet-azonos” képletek, közérthető analógiák.
 
A mágikus világszemlélet volt az, amely az Örök Világtörvény eme fontos sajátosságát jelképek segítségével, képírás formájában elsőként fogalmazta meg.
 
Mi a MáGia?
 
A Mágia a Mindenség holisztikus szemléletében gyökeredzik. Nevét is a valóban „univerzális” jelképről a „MaG”ról nyerte. A háromszori felezéssel nyolcfelé vágott GöMb az osztódó sejtMaG, a Mikrokozmosz egyezményes jelképe, ugyanaz mint a Makrokozmoszé , amit kívülről nézve ugyanilyennek képzelünk („kerek világ”). (2. kép)


2. kép

A mágikus jelképek a háromságot, mint egységet a fentiek analógiájára olyaténképpen állítják elő, hogy a  Kozmosz két alkotóelemének avagy megnyilvánulási formájának (melyet két „minőségnek” is szoktunk nevezni) szimbólumát mutatják fel közös tengelyre fűzve. Az eredeti „szentháromság” magyar elnevezéseit soroltuk fel az alábbiakban. (3. kép)


3. kép

A Test (Anyag vagy „részecske jellegű” megnyilvánulás) megfelelője a KöR, ami a gömb alakú MaG nézetrajza. Ez tehát a forma. A belső, nem látható tartalom a Szellem - amely az Energiához hasonlóan hullámtermészetű - az iS (iZ) gyökkel jelölhető. (Valaminek az íZe, belső, vagyis nem látható tulajdonsága!) Úgy gondoljuk, hogy a Test és a Szellem között a Lélek teremt kapcsolatot. Így jön létre a forma és tartalom egysége. Ez a kapcsolat egy meghatározott irányultságú TeNgelynek fogható fel, amelyen keresztül áramlik az Információ.
 
Analógiás gondolkodással könnyen azonosíthatók azok a szimbólumok, melyek az elmúlt évezredekben a KöRiSTeN fogalom szimbólumrendszerét alkották. Kétféle ábrázolásmód létezett : az egyik a síkbeli ( amely a Kozmoszt „belülről” szemlélte, a felhasznált szimbólumok „emberi léptékkel” mérhetők) a másik a „térbeli” amely viszont a Rendezett Világegyetem (az osztódó sejtMaG: 2. kép)) külső képét mutatta. A MaG szimbólum egyben arra is rámutat, hogy a mikro- és a makrokozmosz azonos szerkezetű. (4. kép)


4. kép

Síkbeli ábrázolásmód esetén  a közös tengely – a harmadik elem – a két („részecske jellegű”) jelkép szimmetriatengelye is egyben. A közös szimmetriatengely mindig egy függőleges tengellyel azonos, lévén ez az Eget a Földdel összekötő „Világtengely” oldalnézetben, („valódi nagyságban” ). Népmeséink „égig érő” fája tölti be ezt a szerepet. Ezeket a jelkép együtteseket hívjuk „oldalnézeti világmodellnek” (5.kép)


5. kép

A három dimenziós térbeli testként megfogalmazott jelképek középpontja/súlypontja esik egybe, így az egyTeNgelyű dualitás „egyközpontú dualitássá” válik.
 
A Mágiában a KöRiSTeN alkotóelemeinek „részecske jellegű” jelképekként történő („ egytengelyű”) megjelenítése a holográfiában a hullámtermészetű alkotórészek interferenciaképének (vagyis a holografikus filmnek) feleltethető meg.
 
A darabokra vágott holografikus filmhez hasonlóan – melynek bármely darabját előhívhatjuk, az „egész képet” kapjuk vissza - a mágikus jelképek mindegyikével, akár a legkisebbel is, az „Élő valóság” (az „Egy”) a maga teljességében megidézhető. Ennek a jelenségnek a magyarázata a „fraktalitásban” rejlik. Az Univerzum fraktál jellegű, ezért hasonló („háromság, mint egység”) szerkezetet mutat, bármely léptékben is vizsgáljuk. (6. kép)


6. kép

Négy dimenziós hologram?
 
Azt állítjuk, hogy a Szent Korona tulajdonképpen egy holografikus filmhez hasonlítható, melynek előhívása (értelmezése) során kapott hologram ugyancsak egy plusz dimenziót mutathat fel. Míg a jelenlegi hologramok kétdimenziós filmjéhez egy további dimenzió, a „mélység” járult, addig a három dimenziós Szent Koronánál az így nyert negyedik dimenziót inkább (szellemi) „magasságnak” kellene nevezzük.  Vagyis az újabb dimenzió már a transzcendens szférába nyitott utat a számunkra.
 
A Szent Korona a Rendezett Világegyetem (az Élő Égi Igazság) szimbóluma, felvonultatva annak legfontosabb tulajdonságait (az „Örök világtörvényt”). A Szent Koronán nagy számban felismerhető mágikus jelképekkel készítői egy - látszólag értelmezhetetlen - interferenciaképet („holografikus filmet”) állítottak elő, melyet „előhívni” - az információ dekódolását szolgáló szoftver - a  magyar nyelv (mint „referencia sugár”) segítségével lehetséges. A Mandaláknak nevezett „világmodellek” voltaképpen  interferenciaképek  és a  „megvilágításuk” a szellem fényével a szemlélőben okoz „megvilágosodást”.
 Ez tehát a MáGia!

 
Elődeink gondolatmenetét folytatva ezek után – mágusainkhoz hasonló módon - azt kell feltételezzük, hogy a mindenki által megélt Élő Valóság nem más, mint egy (legalább négy dimenziós) HOLOGRAM!
 
Az „Élő valóság”, vagyis a „Rendezett világegyetem” szerkezeti felépítése mindaddig rekonstruálható, míg a mágikus jelképek mellett az információ dekódolását szolgáló magyar nyelv – a „referenciasugárhoz” hasonlóan - változatlan formában van jelen. A szóbokrokra épülő magyar nyelv szerencsére nem sokat változott az idők folyamán, a mágikus jelképek pedig a föld alatt évezredeket átvészeltek és az utóbbi 200 évben tömegével kerültek elő.
 
A jelképrendszer a Szent Koronán tanulmányozható legjobban, hiszen a Szent Korona nem más mint egy „holografikus film”, amely egészében is, de minden részletében külön-külön is, a „Teljességet” (a KöR-iS-TeN  háromság egységét) mutatja be egy „koherens” (az évezredeken át változatlan) magyar „szoftver nyelv” segítségével.

„Az őssejtig vagyok minden ős ...”
 
Az ősmúlt ködébe vesző mágusaink az osztódó sejtmag analógiájára alkották meg holisztikus világszemléletük beszédes „KöR-iS-TeN„ elnevezését. A MaG az EGy szinonimája. A háromszori felezéssel nyolc felé vágott osztódó sejtmag az 1, 3, 8 számokat, a növekedésben/szaporodásban is fontos szerepet játszó Fibonacci számsor számait juttatja eszünkbe. Az eGyet kifejező háromtagú kifejezés éppen nyolc betűből áll. „K-ö-R-i-S-T-e-N”!  Talán ez sem lehet véletlen!
 
Ha most a KöRiSTeN kifejezést a Mikrokozmosz analógiájaként tekintjük, további párhuzamokra figyelhetünk fel. A mindkét nemet (női és férfi minőséget : KöR + iS) közös burokban „egyközpontúan” (TeN ) felvonultató megtermékenyített petesejt  /KöR-iS-TeN/  osztódása nyomán 8 omnipotens őssejtet kapunk /K-ö-R-i-S-T-e-N/ 
 
Az ilyen őssejtből a szervezeten belül „minden lehet” , azaz bármilyen szerv kialakulhat belőle. Az ilyen őssejt olyan programmal rendelkezik,  amely - a holografikus film egy darabkáján látható mintázathoz hasonlóan – alkalmas arra, hogy belőle az egész szervezetet hologramként rekonstruálni lehet.
 
Ebben a világszemléletben a „Minden EGy !” kijelentésből következően minden „KöRiSTeN-ből” van! A Rendezett Világegyetem fraktál jellegű, egymással laza kapcsolatban álló , hasonló szerkezetű (háromságokból álló), rendszerek bonyolult szövedéke. A KöRiSTeN elnevezés tehát az Örök Világtörvényhez hasonlóan tökéletes, a forma és tartalom felülmúlhatatlan egységét mutatja.
 
Az Élő Valóság rekonstrukciója a Szent Korona segítségével.
 
Vegyük hát sorba – a nagyobbtól a kisebb felé haladva – a Szent Korona alkotórészeit,
 
Az „eGY” jelképét, a Szent Koronát 3 formai elemre bonthatjuk :
1./        az abroncs, pántok és párta együttese
2./        felül : a „gömbös” kereszt
3./        alul : a 9 csüngő együttese
 
A  kereszt szárainak végén 3 kisebb és 1 nagyobb gömb látható, a fő gondolat : a „háromság, mint egység „ kifejeződéseként. A kereszt a korona testével a pántok összemetsződésével kijelölt súlyponti tengely vonalában találkozik, így egymástól el nem választhatóak, egyek! (7. kép)


7. kép

A csüngők száma 9, elrendezésük egyszeres szimmetriát mutat. A „KöRiSTeN” szemlélet folyományaként a magyarban az egyénnél a hasonló szimmetriát mutató páros testrészek sajátos elnevezésével találkozunk. A „minden eGy !” kijelentésből fakadóan amiből kettő van, annak fél értékét vehetjük csak számításba. Ennek jegyében a „fél kéz, fél szem” analógiájára a 4-4 tükörképben azonos csüngő fél értékkel bír, azaz csak négynek számít. A szimmetria síkban lévő, hátsó helyzetű csüngő (az orr analógiájára, amiből egy van) teljes értékű, azaz összesen 5 csüngőt számlálhatunk a Szent Koronán. Az 5 a Fibonacci számsor tagjai közé tartozik, szemben a 9-cel.
 
 Csomor Lajos szerint eredetileg 5 csüngő volt a Koronán. A fenti számítás szerint az 5 helyett csak 3-ról beszélhettünk volna abban az esetben is. A változtatás nyomán tehát ezen a helyen nem borult fel a rendszer (a 3 is tagja a számsornak).(8. kép)


8. kép

A csüngők láncai apró arany KaRikákból állnak, melyek csuklós kapcsolattal iZesülnek egymáshoz. A láncok a mozdulatlanul kézben tartott korona esetében az Eget a Földdel összekötő függőleges TeNgelyt rajzolják ki. A három levélkének mondott nehezék a lánccal a háromság egységét szimbolizálja.
 
Ugyancsak a KöRiSTeN olvasat (iZ=iS) áll elő a három „levélke” közelebbi vizsgálata során. A KeRekded levélalak (KöR) egyik oldalán egy TeNgelykeresztet látunk. A három körbe rajzolt kereszt a Rendezett Világegyetem gömbjének három (TeNgelyirányú) nézete. A túloldali piros kőberakással együtt (iS) (amivel „közös TeNgelyűek”, a KöRiSTeN  háromságát adják közre ismét. (A vér a „nem látható világ” jelképe, a piroS/vereS a vér színe, így az iS gyök a piros színnel is jellemezhető.
 
Térjünk vissza tehát a középső részhez, az abroncsból, a pártából és a pántokból álló együtteshez. Formailag a MaG szimbólum főkörökkel jellemzett gömbjének felső felét mutatja. A felsorolásból kitűnően ez is egy háromság: a korábbi – két félből összerótt koronáról szóló  - elméletek a pártáról, mint harmadik elemről megfeledkeztek. A Szent Korona felülnézetben jól mutatja, hogy az abroncs az egy KöR, a párta egymáshoz csuklósan kapcsolódó íZekből áll, a fentiek közös szimmetriasíkja vagy TeNgelye egyben a páNTok szimmetriasíkjával azonos. (T-N fordítva: N –T ,páNT)  (9. kép)


9. kép

Ez még nem minden ! Most jön a java ! Az abroncson vannak a GöRög betűk (KöR), a pántokon pedig a laTiN betűk (TeN), véletlenül sem fordítva ! Láthatóan a mássalhangzók hordozzák a jelentést (G = K). A párta közepén lévő Jézus zománcképen a két körbe írva további írásjelek vannak, melyeket elsődlegesen a görög betűk hangértékével olvasunk ki (iSZ =iS). Ezek a betűjelek rováS jelként (iS) ugyanúgy felfoghatók, bár így más a hangértékük. Máris összejött a KöRiSTeN háromság ! (10. kép)
 
GöRög – rováS  -  laTiN    =     KöR – iS - TeN


10. kép - rováSjelek megfelelői latin betűkkel

Az oldalnézeti képen jól látszik, hogy a pártaelemek mellett az abroncs tetején sorjázó gyöngyök is TeNgelyes szimmetriát mutatnak. A pártaelemek stilizált tollak (iS), amely tollkoronák az Ég madaraira utalnak  és jelképként régóta ismertek Egyiptomtól a hunokon át az Észak-amerikai indiánokig. A GyöNgyök (GöMbök, viszont nézetrajzban KöRök és így az alsó világot (a Földanyát) testesítik meg.
 
Föld = KöR      Ég = iS    közös TeNgely = „világTeNgely”
 
A 8-as szám 3-szor is előfordul a Koronán. A pántokon és az abroncson 8-8 zománckép van, az abroncson ezenkívül 8 nagy ékkő is helyet kapott. Az egyszeres szimmetria a helyváltoztató mozgásra képes (lélekkel bíró) élőlények jellemzője. Ez a hosszanti szimmetriasík metsz ki a Szent Koronán elöl egy 3 oldalúra, hátul egy 8 oldalúra csiszolt ékkövet, valamint az egyetlen Szimmetrikus (Szív alakú) ametiSzt követ, ami JézuS zománcképe felett van. (iS gyök!)
 
Természetes módon erre a szimmetria síkra kellett elhelyezni az eredeti szentháromság megszemélyesített három alakját. JézuS neve az iS gyököt (v.ö.: „Yang”) tartalmazza, így a TeNgely kereszt közepén található „Pantokrátor”-nak nevezett,  „Atyaistennek” is mondott zománckép lenne a TeN megfelelője. Nehéz különbséget tenni lélek és szellem között, lévén mindkét kategória hullámtermészetű. Ennek megfelelően a zománckép férfialakjai hasonlítanak egymásra, akár felcserélhetők is lehetnének egymással.
 
A  háromságból a „női minőséget” kifejező KöR gyök („Yin”) megfelelője még hiányzik! A Dukasz Mihályt ábrázoló zománckép láthatóan másodlagos elhelyezésű, egyáltalán nem illik ide. Ez a hely Szűz Máriáé, Jézus szülőanyjáé. A holografikus film előhívásakor nyomban fény derül a csalásra, ha valamely részéből nem ugyanazt a „képet” (szerkezeti modellt) kapjuk vissza, mint az összes többiből !
 
A pártaelemeket önmagukban vizsgálva elámulhatunk a tervezők fantáziáján. A négy háromszög – a korábbi okfejtésnek megfelelően – egyenként fél értékkel bír, így összesen két háromszöget kapunk. Ezeket a kétszeri háromsággal azonosíthatjuk és miután közös tengelyűek az „Anyag, Energia és Információ” háromságot azonosnak vehetjük a „Test, Szellem és Lélek” háromsággal. A Makrokozmosz tehát egyenlő a Mikrokozmosszal!
 
A pártán tükörképben elrendezve négy félKöRt is találunk. Ezek ugyancsak fél értékkel számítandók, így végül pontosan egy KöRt kapunk. Keressük most az íZ gyököt! Borbola János mutatott rá, hogy az áttetsző, pikkelyszerű zománcelemek megszámlálása után az egyes pártaelemekben egyiptomi mértékegységek kulcsszámaira bukkanunk. Ezek neve a „láb” vagy „könyök”, összefoglaló néven „íZ”-nek nevezhetők. (v.ö. : íZ, iZület) A szimmetrikus elrendezésből következően a KöR és az íZ közös TeNgelyű (tehát egymástól el nem választhatóan eGy) ! Azaz még mindig a KöRiSTeN-nél tartunk!
 
A mértékegység neveként megjelenő íZ gyököt még többször elsütötték MáGusaink a tervezés során (talán nem véletlenül éppen „3 ízben”)! Jézus zománcképén a trónus egy KaRosszékhez (KöR) hasonlít, amelyben a trónus szélessége – a mérnöki vizsgálat tanúsága szerint – pontosan egy hüvelyk. (2,54 cm) A hüvelykujj is íZ! A KaRosszék és az íZ közös TeNgelyű, hiszen a szimmetriatengely a hüvelyknyi (íZ) távolság felezőjén (egyben Jézus (íZ) testének súlyponti tengelyén) megy át.
 
Az egy hüvelyknyi (modul)méret egész számú többszörösei (iZ) jellemzik a KoRona főbb méreteit a kutatók megállapításai szerint. Az így kapott egész számok kivétel nélkül az aranymetszést idéző  Fibonacci számsorba illeszkednek! Ez az összefüggésrendszer tehát, mint szellemi tartalom (íZ) egyközpontú, egyTeNgelyű a KoRonával. (11. kép)


11. kép

A Fibonacci számsor mértanilag jó közelítéssel a logaritmikus spirálnak feleltethető meg. A fraktál jelleget ezen a spirálon is érzékelhetjük. Ennek a spirálnak az a különleges tulajdonsága, hogy bármely szakasza analógiás kapcsolatban van minden más szakasszal, az egyik szakaszból elforgatással és felnagyítással is  előállíthatjuk a görbe bármely más szakaszát.

A logaritmikus spirál kétparaméteres egyenlettel írható fel függvény alakban. A paraméterek változtatásával az egyik irányban a KöR-ig, a másik irányban az egyenesig (TeN) juthatunk el. Így a spirál, mint jelkép egyszerre két gyököt is megidéz. (KöR + TeN). Hol találkozunk a Szent Koronán a spirállal? Hát a trónusán ülő Jézus térdénél vagy a Pantokrátor vállánál. A térd vagy a váll is íZület, így egyközpontú lévén a spirállal , a jelképeket összeolvashatjuk. „Mit tesz isten !”, megint csak a KöRiSTeN olvasathoz jutottunk! (12. kép)


12. kép

A képet szemlélve felfigyelhetünk arra, hogy a két ciprusfa tengelye az aura középpontja felé görbül. Az eddigiekből kiderült – a szimmetria erre figyelmeztet – hogy ugyanarról az egy növényről („életfa, világfa”) van szó, csak két nézetben látjuk. A korábbiakban megszokhattuk, hogy az önmagában szimmetrikus növény van a jelkép együttes tengelyében, két oldalán a két nézetben, tükörképben ábrázolt lélekkel bíró élőlénnyel. Most viszont helyet cseréltek, ettől függetlenül továbbra is egytengelyűnek számítanak. (Jézusból mégsem rajzolhattak kettőt ! Hogy venné az ki magát ! ) A földhöz kötött növény (KöR) és az égi küldött Jézus (Hé-iZ-u) alakja (iS) egyTeNgelyű, tehát – hasonlóan a Földhöz és az Éghez – egymástól el nem választható, vagyis ugyanaz az EGY!
 
Egy léptékváltás után előttünk áll a rejtvény legkönnyebbnek ítélhető feladványa. Tudniillik - gyengébbek kedvéért - odaírták a megfejtést. A körbe (KöR) írt „IC” betűkre (iS) gondolok, ahol a rövidítés Jézus görög nevének első és utolsó betűit rejti. A KöR meg az iS egyközpontú, vagy (ami ugyanaz) egyTeNgelyű, tehát EGY!
 
A fraktalitás jegyében a zománcképen belül még egy harmadik léptékváltásra is sor került. A kép középpontjában látható a MaG, amit/akit Jézus KöRt formázó két ujjával összecsípve tart. Az ujjak íZek és ott van a TeNyér, ami ezeket összeköti.
 
MaG        =       KöR  -    iS   -  TeN
 
Az így felmutatott MaG – helyzetét tekintve- a Jézus kép súlyponti tengelyére kerül, ebből a MaG= MaGzat („Fiú”) azonosságon túl értelmet nyerhet a „Magasságos Isten” kifejezés is. / magasság = a „MaGos tengelyen” mért távolság / A „MaGos TeNgely” függőleges irányát a Földből növényként az Ég felé törő mag jelöli ki. Jézus ismert kijelentése, amelyben az Atyával való azonosságát hangsúlyozza, a fenti „Minden összetartozik, minden eGY!” gondolatkörben értelmezhető igazán. (13. kép)


13. kép

A Szent Korona vázszerkezete, az abroncs és a pántok a főköreivel jellemzett gömböt (a MaGot) idézte meg. A Jézus ujjai között tartott bogyó („mustármag”) ugyanaz a MaG, csak más léptékben! Nyilván a főkörök is rajta vannak, és a fraktalitás ezen belül is tovább érvényesül. Aki nem hiszi, járjon utána!
 
A Szent Korona zománcképei újabb meglepetést rejtenek. A képeken szereplő apostolok vagy szentek nevében a KöR, iS vagy TeN gyökök valamelyike fellelhető az ismert hangátmeneteket (D-T, M-N, R-Z) figyelembe véve! Kivételt képez az arkangyalok neve (Michael, Gabriel) amiben viszont az „éL” gyök kerül elő. Az „éLő valóság” a KöRiSTeN maga. (14. kép)


14. kép

A holografikus film megint újabb „manipulációra” figyelmeztet! Az abroncs hátsó oldalán a két császárkép eredetileg nem lehetett a Szent Koronán! A helyükön („kizárásos alapon”) a másik két arkangyal (Uriel, Raffael) kellett legyen, hogy az abroncsra jellemző kettős szimmetria az „éL” gyök esetében is érvényesülhessen.
 
Az abroncs két szélét gyöngysor („KöR”) szegélyezi. A pántokon (TeN) szimmetrikus elrendezésben fehér gyöngyök (KöR) és vércsepp alakú (veres színű) almandin kövek (iS) sorjáznak. A pártáról kiderítettük, hogy az iS gyök hordozója.

Ez az elrendezés a két pólust összekötő TeNgely fontos sajátosságáról világosít fel bennünket. A tengely átmegy mind a két végponton, így azok jellemzőit is hordozza/közvetíti! Ezért vannak a pántokon mindkét pólus jellemzői megjelenítve. A szimmetrikus elrendezés egyben azt is biztosítja, hogy minden pántról külön-külön is kiolvashatjuk a „mindenütt jelen lévő” KöRiSTeN nevét. Ugyanez elmondható a páNTok metszéspontjában lévő paNTokrátor zománckép keretezéséről is. Itt a két pánt egyszeres szimmetriája összeadódik, a közös pontban már kettős szimmetriát tapasztalunk a kövek és gyöngyök elrendezésében. (15. kép)
 
Ha a kereten lévő kövek és gyöngyök számát összesítjük, úgy kell eljárjunk, mint a csüngők számlálása során : a kép  szimmetriatengelyében  lévő 1-1 kő egyszeres szorzóval, a további (tükörképben  megjelenő) 11-11 ékítmény feles szorzóval számítandó. Összeadva 13–at kapunk, amely szám - talán nem véletlenül- megint csak a Fibonacci számsorba illeszthető.


15. kép

Közelebbről szemlélve a Pantokrátor zománcképét, az aurában – hasonlóan a Jézus zománcképhez - a körbe rajzolt kereszt szárain ugyancsak az „árpádsáv” színei jelennek meg egyTeNgelyű elrendezésben.  Ráébredhetünk ezáltal arra is, hogy a „körkereszt” (KöR+TeN)  tipusú aura Jézussal (Hé-iZ-u) a középpontban a  KöRiSTeN olvasatot adja ismételten. Hogy a Pantokrátornak nevezett alak ugyancsak az iZ (iS) gyöknek feleltethető meg, arra a lecsupaszított lábszárnak („íZ”) hangsúlyos megjelenítése utalhat.
 
Ha kedves olvasóim közül valakiben a Szent Koronával kapcsolatban eddig felsorolt számtalan analógia után (melyek kivétel nélkül a KöRiSTeN háromságot idézik meg) még aggályok ébrednének eme szerves kapcsolat meglétét illetően – mondván : „ Jó, jó, de hol van ez leírva ?” – nos őket is megnyugtathatom : mindez „Le is van írva!” csak éppen nem tudtuk elolvasni. Nem is kell messzire mennünk! A Sze-NT KoRona kifejezés a KöR-iS-TeN mindhárom gyökét tartalmazza, csak a Sze (fo) iS és az NT (fo) TeN esetében fordítva írva. Vagyis a két fogalom voltaképpen ugyanaz az egy! („Rendezett” világegyetem)
 
De menjünk csak tovább, mert egy füst alatt a Sze-NT GRál nyomába eredők üzletét is elronthatjuk. Azt sem kell tovább keresni, mert láthatóan azt is a KöR-iS-TeN háromsággal azonosíthatjuk ! A Sze-NT (angolul Sai-NT) a már ismert módon feloldható : Sai (fordítva) iS  , N.T (fo) TeN . A GRál (angolul GRail) pedig a G = K hangátmenet figyelembevételével a KöRnek felel meg.
 
Abban mindenki megegyezik, hogy a Szent Grál fogalom elsődleges jelentése egy jelkép együttesre vonatkozik, amely egy félgömbforma kehely, tele Jézus vérével. Vegyük észre : a gömb (nézetben KöR) egyTeNgelyű a (piros / veres) vérrel (=iS) ! Ez az a háromság, amely egységként nyer értelmet. Feltételezésünket erősíti, hogy JéZ-uS, (H)é-iZ-u nevében két helyen is találkozunk az iS, iZ gyökkel, vagyis az azonosítás többszörös megerősítést nyert.
 
Hibás tehát az a felfogás, mely ezt a két - egymástól el nem választható - pólust (iS + KöR) külön kezeli és egyszer a „szent vér” , másszor a „kehely” nyomába ered. Ehhez hasonlóan téves a Szent Koronát két külön darabból „hevenyészve összetákolt” valaminek tekinteni !  Mintha a világ-egy-etemet önkényesen „világ-kettő-etemnek” kezdenénk nevezni!
 
A következő alkalommal a koronás címer jelképrendszerében rejlő 500 éves üzenet megfejtésére vállalkozunk.
 
Berényi László Géza
Bp. 2009. jún. 27. 

http://index.hu/tudomany/holo0626/ 
Hologram a való világ? - 2004. jún. 28.

 
 


 

 

[ BudapestCity.org | Nostratic Language ]
design & web:
made-in-mate | copyright © all rights reserved