KöR-iS-TeN
      Holisztikus világszemlélet
 
 
A holisztikus világszemlélet 7000 éve a Kárpát medencében
Berényi László Géza előadása a Szittya Világtalálkozón 2006. május 27.-én

A táguló világegyetem modellje a három látható dimenzióban elképzelve a gömb formához vezet. A középponttól való egyenletes elmozdulás – a felfújt léggömbhöz hasonlóan – ezt a formát eredményezi. A valóság ennél sokkal bonyolultabb. Az asztrofizika mérései azt bizonyítják, hogy az egyenletes tágulásból nem rekonstruálható egyetlen olyan pont sem, melyet kiindulópontnak lehetne tekinteni. Azaz a galaxisok mindegyike távolodik minden másiktól. Így azok minden pontja a tágulás középpontja is egyben.

 
"Analógból digitális..."
Az ősi magyar világszemlélet nyomában

Az üzenetrögzítőn a telefonüzenetet meghallgatva felismerjük az üzenetet hagyó személy hangját. A beszédhang, amit hallunk megfeleltethető egy természetes személy hangjának, azaz analógiáról, analóg kapcsolatról beszélhetünk. A digitalizált „SMS” üzenet esetében ilyen párhuzam már nem állapítható meg, a kapcsolat a természettel megszakad.

 
Mezopotámiától a Duna-Tisza közéig
Az ősi magyar világszemlélet nyomában

Ha táborhelyet ütünk egy vízparton, a hely kiválasztása során vajon milyen szempontokat helyezünk előtérbe? Minden bizonnyal az elsődleges szempont az, hogy közel legyünk a vízhez, de azért védett is legyen a hely (legalább is a víztől, meg a széltől). Ellenségtől itt nem kell tartanunk.
 
Bosnian Pyramids
A piramisépítők magyarul beszéltek?

Fenti címszó alatt a néhány éve felfedezett boszniai piramisokról rengeteg írás és képanyag jelent meg a világhálón. A szkeptikus hangok lassan elhalkulnak, ahogyan egyre több részlet válik  felismerhetővé a láthatóan emberkéz alkotta  alakzatokból. Azoktól akik nem látták (vagy nem akarták látni) a „fától az erdőt” , azaz a földréteg mögött kirajzolódó formát , még gúnyos megjegyzésekre is futotta : a piramis hívőket egyszerűen csak „pyramidiots” néven emlegették,  élve az angol nyelvből adódó szójáték lehetőségével.
 
A Szent Korona az "Élő valóság" holografikus filmje
Mottó: Egy felől nincsen kétség, minden háromság: egység!

A címben foglalt hangzatos kijelentés magyarázatához néhány fogalmat tisztázni kell. Kezdjük a holográfiával, ami azért nem teljesen ismeretlen számunkra... Mi a holográfia?
 
A Pilisszántón talált kő üzenete

A kőlap jelenleg a pilisszántói római katolikus templom közepén, a padozat alatti üregben, úgy 1,5 m mélyen , jól láthatóan, vastag üveglap alatt van elhelyezve.
 
Szentesica forrás

Koppány nevéről a felnégyelés jut eszünkbe.  Az ellenségeinek is ez jutott eszébe, amikor - a „fekete mágia” jegyében - megfelelő halálnemet kerestek a számára. A Koppány névről képzettársítással mind a mai napig a koponya/kupa szavakra gondolunk.  A koponyaforma a gömbhöz hasonlatos. Középpontja (egyben az agy középpontja) - a feltételezések szerint - megegyezik az egyén szellemi központjával.
 
Turul

A turul ábrázolások többsége egy karvalyféle madár képét mutatja. Dúcz László a „Közöttünk élő turulmadár” című könyvében a kerecsensólymot találta a jelképként használt madáralak legvalószínűbb előképének.
 
Róma kulcsai
Tanmese az analógiák kedvelőinek

„A mennyország kulcsai Szent Péternél vannak!” - így tartja a keresztény köztudat jó néhány évszázada. Jézus Krisztus Kéfásra („Kőszikla”), a későbbi Szent Péterre alapozta egyházát. Az analógiás gondolkodás – régen ez nem okozott nehézséget – eredményeként a mennyország kapujában álló cerberus (kulcsár) szerepkörében látjuk viszont a Simonból lett Pétert. Egyházatyák tudni vélték, hogy tulajdonképpen két kulcs lóg a derekán, az egyik a mennyországé, a másik a pokol kapujáé. A közmegegyezés ebben teljes volt.
 
„Kaptok majd jeleket tőlem”
Jézus anyanyelve magyar volt?

A Torinói (vagy régiesen Turini) Lepel ismét látható lesz a nagyközönség számára 2010 áprilisától egy hónapig a torinói dómban. A Lepel a Vatikán tulajdonában van 1983 óta, amikor is a legutóbbi tulajdonosa Umberto, Savoya hercege - jobb ötlete nem lévén – a Szentszékre hagyta. A Szentszék - bár különböző vizsgálatok tárgyává tette azóta is ki a leplet - mind a mai napig nem ismerte el eredetinek.
 
Tervezzük meg a magyar címert!
Mágusfeladvány a XV. századból

Árpád-házi királyaink uralkodása idején az ősi tudás hordozói, a mágusok (táltosok) még , többé-kevésbé, megbecsülésnek örvendhettek. Később az inkvizíció részéről már üldöztetésnek voltak kitéve. A mágusok maradéka elrejtőzött, remeteként tengette életét.
 
Hogyan lett a KöRiSTeN tudatból zsidóKeReSzTéNy hit?
Jelképes összefoglaló

Hogy mit jelent a KöRöSzTéNy szó, azt az idősebb korosztálynak (különösen annak, akinek még volt „körösztanyja”) nem kell magyarázni. Manapság az „ö” helyén mindenhol „e”-t mondunk. Nemcsak országunk, nyelvünk is szegényedik ! Igaz, hogy viszont a KeReSzTéNy (vagy KeReSzTyéN) szóból ma már sokkal nehezebb a KöR-re asszociálni és az eredeti KöR-iS-TeN fogalom feltárásáig eljutni. A mássalhangzók hordozzák a jelentést : így a párhuzam az angol CHR-iS-TiaN szóval is könnyen felismerhető.
 
Regáliák titka
Beavatás mindenkinek

Soha nem értettem igazán, miért mondják a Szent Koronát „beavató” koronának! Beavatni valakit egy titokba (általa addig nem ismert dologba) lehet. Mi lehet az a titok, amit a leendő uralkodó – a koronázási szertartás során (akkor és ott) – megtudhat? Az uralkodóként szóba jöhető személyek nem lehettek felkészületlenek!
 
eGY = 1
Hunnan erednek az arab számok?

„Mint tudjuk” szavainkat többnyire más nyelvekből kölcsönöztük, vándorlásaink közben – sőt, menekülés közben (lásd: ”besenyő támadás”) - szedhettük össze úton, útfélen. Harminc százaléka ismeretlen eredetű: lám már azt sem tudjuk, hogy kitől vehettük át!
 
MaG, SziK, SzáR = eGY
MaGyar, SzéKely/SzKíta, SzaRmata = HuN

Dúcz László egy előadásán a kézfogást szkíta találmánynak nevezte. A bővebb indoklás akkor elmaradt. Talán ezt most pótolhatjuk. Mit jelent pontosan ez a rítus?  Miért pont a szkítáknak jutott ez eszébe?  Mi a mögöttes tartalma? Ilyen kérdéseket kell feltegyünk magunknak, ha tisztán akarunk látni ebben a kérdéskörben.
 
eGY = éN
A KöR-iS-TeN, avagy KaR-íZ-TeNyér fraktál

Napjainkban szinte minden ember úgy véli, hogy az „én” (a belső világunk) és a „nem én” (vagyis a külső világ) két különböző dolog és élesen elválasztható egymástól. Néhányan már a határvonalat is megvonják, „semmi közöm hozzá !” felkiáltással. Ugyan így láthatóan túlnyomó többségben vannak azok, akik számára a 3 dimenziós (látható) világ jól elkülöníthető a nem látható („transzcendens”) szférától. Ehhez párosul az a felfogás, hogy a transzcendens, „isteni” szféra felé csak arra alkalmas közvetítők (pl. papok) segítségével lehetséges kapcsolatot teremteni.
 
A "mindentudás elemije"
Hogyan lesz a 7-ből 12?

A Mikro- és a Makrokozmosz sajátos kapcsolatát jelképekkel megjelenítő „egyesített világmodellek” egyidejűleg önarcképként és világképként is felfoghatóak. A mindenkori  alkotóművész szempontjából értékelve a feladat nagyszerűségét : ennél többet nem lehet, kevesebbet viszont nem érdemes kihozni egy műalkotásból ! A feladat „nem nehéz”, semmi újat nem kell kitalálni, csak a valóság lényegét kell megragadni, jelképekből egy mintázatot szerkesztve, amelyek a „KöRiSTeN fraktál” ezer arcának jellegzetességeit (dimenzionális összefüggéseit) hozzák a felszínre.
 
Mi a fene lehet ez a KöRiSTeN?
Ami kitölti a teret…

Mi az, ami kitölti a teret ? Anyagelvű korunkban ez csak „költői kérdés” lehet. Nyilván az anyag. Bár ebben azért nem lehetünk olyan biztosak. Néhány évtizede a fény természetét vizsgálva annak részecske jellegű megnyilvánulása („kvantum”) mellett, hullámtermészetét is kimutatták. Mégis a kutatás fő iránya az óta is a legkisebb részecske megtalálására, megismerésére irányul (mérsékelt sikerrel).
 
Az eredeti Szent Korona-tan
Az "őstudás", DÚR hangnemben előadva

A Szent Korona 1980-as, egy négytagú mérnökcsapat (Ferencz Csaba és társai) által végzett - minden méretére kiterjedő – vizsgálata azt bizonyította, hogy a korona főbb méretei egy alapméretnek, a Jézus zománckép trónus szélességeként mért 1 hüvelyk (2,54 cm) méretnek az egész számú többszörösei, mely számok mindegyike a Fibonacci számsorba illeszkedik. (1. kép) Ez az eredmény már akkor a Szent Korona egységes jellege mellett szóló döntő érv volt, de nem kapott kellő publicitást.
 
Húsvét után
A nyúl meg a tojás

Húsvétkor furcsa párosításra figyelhet fel a figyelmes szemlélő a jelképhasználat terén. Gondolkoztak-e már azon, hogy jön össze a nyúl meg a tojás, mi lehet bennük a „közös nevező”, ami a húsvéti ünnepkörhöz köti azokat?
  
Pünkösd előtt
A BoLDoG és a SzeNT

A FöLd (BoLygó) mindenkori forgástengelyének nevét a Béltek településnév őrizte meg. BéL-TeK jelentése: a „TeKe BeLe " = legbelső része vagyis (forgás)tengelye. A régies Föld-Teke kifejezést ma is értjük, de a BéL, BeLső szavunk további magyarázatot igényel.
 

  

 

[ BudapestCity.org | Nostratic Language ]
design & web:
made-in-mate | copyright © all rights reserved